Skip links

Zemes sadale

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Zemes ierīcības projektu izstrādā, pārkārtojot zemes gabalu robežas zemes gabalu sadalīšanai un apvienošanai. Izstrādes gaitā tiek konkretizēti esošie aprobežojumi, sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai un piekļuves iespējām pie īpašuma.

Zemes ierīcības projektu ierosina:

  • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti.

Nepieciešamie dokumenti darba uzsākšanai:

  • lēmums no pašvaldības ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta zemes ierīcības projekta izstrādes cena.

Sadales priekšlikuma skices izstrāde

Zemes sadales projekta skice

Izgatavojam Zemes sadales vai projekta skici:

  • zemes sadales priekšlikums saskaņošanai ar kopīpašniekiem un iesniegšanai pašvaldībā;
  • pašvaldība, atļaujot sākt zemes ierīcības projektu, izdod lēmumu un darba uzdevumu ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem.

 

Servitūta skice priekš līguma noslēgšanas

– Kad un kāpēc nepieciešama servitūta skice?

  • Nepieciešamas pušu līgumam kā pielikums par servitūtu izmantošanu, lai atainotu servitūta novietojumu.
  • Nepieciešams iesniegšanai tiesā par servitūtu izmantošanu.

Pakalpojuma apraksts:

Izstrādājam servitūtu skici atbilstoši pasūtītāja norādījumiem.

Pēc pasūtītāja pieprasījuma nospraužam servitūta atrašanos dabā.

Nepieciešamie dokumenti darba uzsākšanai:

  • visi ar atbilstošo servitūtu saistītie dokumenti (vienošanās, tiesas spriedumi, līgumi u.c.).

 

Zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plāna izstrāde

Nepieciešama zemes kopīpašniekiem, slēdzot vienošanos par īpašuma lietošanas kārtību. Vienošanās var tikt nostiprināta Zemesgrāmatā.

Kopīpašnieku vienošanās rezultātā viens kopīpašnieks iegūst tiesības lietot nošķirtu kopīpašuma daļu un citu kopīpašnieku pienākums ir netraucēt šo lietojumu, rēķināties ar to arī gadījumā, ja viņu vietā vai blakus viņiem par kopīpašnieku kļūst cita persona.

 

Zemes lietošanas robežas nospraužam dabā

Zemes lietošanas robežas nospraužam dabā  atbilstoši zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plānam.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta sadales skices cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums