Skip links

Pakalpojumi

Ģeodēzija būvniecībā

- Pamatu būvasu nospraušana.
- Jaunbūves vai ēkas pamatu izpilduzmērījums.
- Inženierkomunikāciju, labiekārtojuma, ceļu, žogu, sarakno līniju nospraušana dabā.
- Inženierkomunikāciju, labiekārtojuma, ceļu, žogu izpildmērījums (uzmērīšana dabā).
- Būves (mājas un citas ēkas) nodošana ekspluatācijā.
- Ģeodēziskā kontrole būvobjektā.
- Deformāciju kontrole.
- Nivelēšana.

Topogrāfijas uzmērīšana

- Topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izstrāde būvniecības ieceres realizēšanai.
- Inženierkomunikāciju noteikšana dabā.
- Izbūves laukumu, ceļu izpildmērījuma plāns.

Tilpuma aprēķini derīgo izrakteņu karjerās

- Derīgo izrakteņu licences laukuma plāna izstrāde.
- Derīgo izrakteņu uzmērīšana un izstrādes apjoma aprēķini pa periodiem.

Ēku un telpu uzmērīšana

- Ēku un būvju uzmērīšana.
- Telpu uzmērīšana.
- Fasādes mērījumi.

Zemes robežu uzmērīšana, robežu plānu izgatavošana (kadastrālā uzmērīšana)

- Zemes robežu uzmērīšana (kadastrālā uzmērīšana).
- Robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana.
- Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana nomas plāna izgatavošanai.
- Situācijas un/vai Apgrūtinājumu plānu aktualizācija.
- Zemes vienību apvienošana.

Zemes sadales, robežu pārkārtošanas skice

- Zemes sadales projekta skice.

Atmežojamās meža zemes plāna sagatavošana

- Atmežošanas plāna izstrāde.
- Kompensācijas.

Zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plāna izstrāde

- Zemes kopīpašuma lietošanas kārtības plāna izstrāde.
- Zemes lietošanas robežas nospraušana dabā.

Servitūta skice priekš līguma noslēgšanas

- Servitūta skice par servitūta novietojumu.

Zemes ierīcības projekts

- Zemes gabalu sadalīšanai un apvienošanai.

Aerofoto

- Teritorijas projektēšanas vajadzībām.
- Ūdenstilpņu platību aprēķināšanai.
- Liela izmēra teritorijas situācijas plāna uzmērīšanai.

Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums