Skip links

Plānu izgatavošana

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija tiek veikta gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums dabā vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Parasti nepieciešams veikt izmaiņas, lai aktualizētu būvniecības laukumu vai samazinātu zemes nodokli.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala apgrūtinājuma plāna aktualizācijas cena.

Situācijas plāna aktualizācija

Situācijas plāna aktualizācija nepieciešama pēc izmaiņām dabā, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācijas elementi.

Mērnieka uzdevums ir konstatēt apvidū esošos situācijas elementus un zemes lietošanas veidus uz noteikto brīdi un tos attēlot situācijas plānā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala situācijas plāna aktualizācijas cena.

Nomas plāna izgatavošana

Ierīkosim robežzīmes dabā nomājamajai zemes vienības daļai un izstrādāsim robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus. Izgatavotos plānus reģistrējam Valsts zemes dienestā.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala nomas plāna cena.

Atmežošanas plāna izgatavošana

Meža platību atmežo, ja tas nepieciešams:

 • būvniecībai,
 • derīgo izrakteņu ieguvei,
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai,
 • īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai,
 • valsts sauszemes teritorijas aizsardzības un neaizskaramības nodrošināšanai vai valsts apdraudējuma situācijas novēršanai militārajos objektos un to aizsargjoslās un, ja personai ir izdots kompetentas institūcijas administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu saistītos izdevumus.

Īpašumam, kurā ierosināta atmežošana, nepieciešama spēkā esoša meža inventarizācija, kas veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti (MK noteikumu Nr.889 13.punkts).

Valstij jāmaksā kompensācija par oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos; par bioloģiskās daudzveidības samazināšanos; par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu un sanitāro aizsargjoslu funkciju kvalitātes samazināšanos.
Atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanos var kompensēt, ieaudzējot mežu.

 • Veicam atmežošanas teritorijas nospraušanu dabā atbilstoši projektam;
 • aprēķinām atmežojamās teritorijas platību;
 • izgatavojam atmežošanas plānu, iesniegšanai Valsts meža dienestā.

– Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

 • būvvaldē apstiprināts projekts;
 • meža inventarizācijas lieta.

 

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava objekta atmežojamā plāna izgatavošanas cena.

Zemes vienību apvienošana

– Kad un kāpēc nepieciešama zemes vienību apvienošana?

Ja zemes īpašniekam pieder divas vai vairākas zemes vienības, kuras robežojas savā starpā, bet atsevišķu zemes vienību platības neatbilst normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai platībai, lai veiktu būvniecību, nepieciešams apvienot vairākas zemes vienības vienā.

Pakalpojuma apraksts:

Gadījumos, kad īpašnieks vēlas apvienot divas vai vairāk zemes vienības:

 • ja visas zemes vienības ir uzmērītas vienā koordināšu sistēmā (mērogs var atšķirties), tad zemes vienības ir iespējams apvienot, pārzīmējot zemes robežu plānus un reģistrējot tos Valsts zemes dienstā;
 • ja kāda no apvienojamām zemes vienībām nav uzmērīta vai atšķiras koordināšau sistēma, kādās zemes vienības ir uzmērītas, šādos gadījumos ir nepieciešams veikt zemes robežu apsekošanu, atjaunošanu un noteikšanu, un izstrādāt zemes robežu, situācijas, apgrūtinājuma plānus, un reģistrēt tos Valsts zemes dienstā.

Nepieciešamie dokumenti darba uzsākšanai:

 • pašvaldības lēmums par zemes vienību apvienošanu bez zemes ierīcības projekta izstrādes;
 • pašvaldības izsniegts lēmums par adrešu likvidāciju un piešķiršanu;
 • pašvaldības izsniegts zemes lietošanas mērķis jaunajai zemes vienībai.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tavu zemes vienību apvienošanas cena.

KamerāLĀ plānu pārzīmēšana

Gadījumos, kad tiek veiktas nekustamā īpašuma veidošanas darbības:

 • jauna nekustamā īpašuma reģistrācija, 
 • nekustamā īpašuma sastāva grozīšana,

  tad saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 „
  Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumu” 50.1.  punktu, ja nekustamo īpašumu veido, sadalot nekustamo īpašumu, kurā ietilpst divas vai vairākas vienā zemes robežu plānā attēlotas zemes vienības, pirms nekustamā īpašuma veidošanas izgatavo jaunus zemes robežu plānus, attēlojot katru zemes vienību atsevišķā dokumentā.

Zemes robežu plānu, situācijas plānu un apgrūtinājumu plānu, neveicot zemes kadastrālo uzmērīšanu apvidū, kamerāli pārzīmē:

 • ja vienā zemes robežu plānā attēlotas divas vai vairākas zemes vienības un ierosinātājs ir pieprasījis veikt zemes robežu plāna kamerālo pārzīmēšanu tā, lai attēlotu katru zemes vienību atsevišķā plānā, arī ja plānā attēlotas vairākas zemes vienības un kādu no tām instrumentāli uzmēra;
 • veicot situācijas vai apgrūtinājumu aktualizāciju zemes vienībai, kurai izgatavots apvienotais zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, plānu, kas netiek aktualizēts, kamerāli pārzīmē atsevišķā zemes robežu, situācijas vai apgrūtinājumu plānā. Ja plānā ir attēlotas vairākas zemes vienības, atlikušās zemes vienības, kuras netiek aktualizētas, kamerāli pārzīmē zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānā, nedalot atsevišķos zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānos.
 • kamerāli pārzīmējot apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kurā ir attēlotas vairākas zemes vienības, katrai zemes vienībai izgatavo atsevišķu apvienoto zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu.

Piemēram, ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas zemes vienības, kas attēlotas vienā plānā (divas vai vairāk zemes vienības attēlotas vienā zemes robežu plānā), tad atsevišķu plānu izgatavo tai zemes vienībai, kuru iekļauj cita (jauna) īpašuma sastāvā, kā arī tām zemes vienībām, kas attēlotas vienā plānā ar cita (jauna) īpašuma sastāvā iekļaujamo zemes vienību.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tavu zemes vienību kamerālās pārzīmēšanas cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums