Skip links

Plānu izgatavošana

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija tiek veikta gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums dabā vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Parasti nepieciešams veikt izmaiņas, lai aktualizētu būvniecības laukumu vai samazinātu zemes nodokli.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala apgrūtinājuma plāna aktualizācijas cena.

Situācijas plāna aktualizācija

Situācijas plāna aktualizācija nepieciešama pēc izmaiņām dabā, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācijas elementi.

Mērnieka uzdevums ir konstatēt apvidū esošos situācijas elementus un zemes lietošanas veidus uz noteikto brīdi un tos attēlot situācijas plānā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala situācijas plāna aktualizācijas cena.

Nomas plāna izgatavošana

Ierīkosim robežzīmes dabā nomājamajai zemes vienības daļai un izstrādāsim robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus. Izgatavotos plānus reģistrējam Valsts zemes dienestā.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala nomas plāna cena.

Atmežošanas plāna izgatavošana

Atmežošanas plāns – meža zemju atmežošanai apbūves gabala izveidošanai.

Veicam atmežošanas teritorijas nospraušanu dabā atbilstoši projektam.

Aprēķinām atmežojamās teritorijas platību.

Izgatavojam atmežošanas plānu, iesniegšanai Valsts meža dienestā.

– Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

  • būvvaldē apstiprināts projekts;
  • meža inventarizācijas lieta.

Platību atmežo, ja tas nepieciešams: būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai. Izgatavojam atmežošanas plānus iesniegšanai Valsts meža dienestā.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava objekta atmežojamā plāna izgatavošanas cena.

Zemes vienību apvienošana

– Kad un kāpēc nepieciešama zemes vienību apvienošana?

Ja zemes īpašniekam pieder divas vai vairākas zemes vienības, kuras robežojas savā starpā, bet atsevišķu zemes vienību platības neatbilst normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai platībai, lai veiktu būvniecību, nepieciešams apvienot vairākas zemes vienības vienā.

Pakalpojuma apraksts:

Gadījumos, kad īpašnieks vēlas apvienot divas vai vairāk zemes vienības:

  • ja visas zemes vienības ir uzmērītas vienā koordināšu sistēmā (mērogs var atšķirties), tad zemes vienības ir iespējams apvienot, pārzīmējot zemes robežu plānus un reģistrējot tos Valsts zemes dienstā;
  • ja kāda no apvienojamām zemes vienībām nav uzmērīta vai atšķiras koordināšau sistēma, kādās zemes vienības ir uzmērītas, šādos gadījumos ir nepieciešams veikt zemes robežu apsekošanu, atjaunošanu un noteikšanu, un izstrādāt zemes robežu, situācijas, apgrūtinājuma plānus, un reģistrēt tos Valsts zemes dienstā.

Nepieciešamie dokumenti darba uzsākšanai:

  • pašvaldības lēmums par zemes vienību apvienošanu bez zemes ierīcības projekta izstrādes;
  • pašvaldības izsniegts lēmums par adrešu likvidāciju un piešķiršanu;
  • pašvaldības izsniegts zemes lietošanas mērķis jaunajai zemes vienībai.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tavu zemes vienību apvienošanas cena.

KamerāLIE darbi

Veicam kamerālos darbus pēc pasūtītāja pieprasījuma, kas nav saistīti ar konkrēta pakalpojuma procesu.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava objekta kamerālo darbu cena.

KamerāLĀ plānu pārzīmēšana

  • Veicam vairāku zemes vienību pārzīmēšanu uz viena robežu plāna, izgatavojot robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, un reģistrējam tos Valsts zemes dienstā.
  • Veicam zemes vienību pārzīmēšanu no kopēja robežu plāna uz atsevišķiem robežu plāniem, izgatavojot robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus, un reģistrējam tos Valsts zemes dienstā
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tavu zemes vienību kamerālās pārzīmēšanas cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums