Skip links

Robežu uzmērīšana un atjaunošana dabā

Kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic īpašuma tiesisko robežu noteikšanai.

Tā iever:

 • ierosinātāju un pierobežnieku uzaicināšanu uz robežu apsekošanu dabā;
 • zemes vienības apsekošana un noteikšana,
 • robežu apsekošanas, atjaunošanas un noteikšanas aktu (vajadzības gadījumā arī atzinumu par robežu neatbilstību un robežu neatbilstības novēršanas akta) sastādīšana un saskaņošana ar ierosinātāju un pierobežniekiem;
 • robežu nostiprināšana ar robežzīmēm un kupicu izveide, robežstigu ierīkošana (nodrošina pasūtītājs vai pēc vienošanās – mērnieki);
 • zemes vienības robežu un situācijas uzmērīšana;
 • zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izstrāde un saskaņošana ar ierosinātāju un pašvaldību;
 • visu kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana (zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta) un iesniegšana Valsts zemes dienestā uz datu aktualizāciju.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs Tava zemes gabala robežu uzmērīšanas cena.

Robežu priekšizpēte

Robežu priekšizpēte nepieciešama, lai pieņemtu lēmumu par kadastrālās uzmērīšanas nepieciešamību.

Tajā ietilpst kadastra informācijas pasūtīšana no Valsts zemes dienesta, robežu situācijas aplūkošana dabā (pēc vajadzības).

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala robežu priekšizpētes cena.

Robežu apsekošana

Veicam robežu apsekošanu, lai īpašnieks noskaidrotu sava īpašuma robežas dabā.

Nepieciešamības gadījumā, robežu apsakošana dabā veic, uzaicinot pierobežniekus (lai uzklausītu viņu viedokli vai iebildumus par robežstāvokli) un sastādot apsekošanas aktu.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala robežu apsekošanas cena.

Robežu atjaunošana

 • Izzudušo robežu atjaunošanai un noskaidrošanai, tajā skaitā robežstrīdu risināšanai, veicam robežu atjaunošanu dabā, uzmērīšanu un saskaņošana ar pierobežniekiem.
 • Zemes robežu atjaunošana dabā veic pēc aktuāliem zemes robežu plāniem.
 • Nospraužam robežvizūru ar vizūrmietiņiem, veicam robežstigu tīrīšanu un marķēšanu.
 • Robežu apsekošanu un atjaunošanu var veikt visam zemes īpašumam vai atsevišķam tā posmam.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala robežu atjaunošanas cena.

Robežu neatbilstības novēršana

Gadījumos, ja zemes vienība ir iekļauta kadastra kļūdu slānī, tās saimnieciskā darbība ir apturēta (piem., nav iespējams saņemt meža ciršanas atļauju).

Lai izņemtu zemes vienību no kļūdu slāņa, veicam situācijas izvērtējumu un:

 • ja netklājas papildus neatbilstības, tad tiek veikta robežu plānu kamerālā pārzīmēšana – zemes vienību izņem no kļūdu slāņa, zemes robežu plānā iekļaujot aktuālo informāciju par zemes vienības robežām, kā arī atbilstoši atsevišķu zemes kadastrālo darbu ietvaros veikto darbu apjomam, bet pārējā daļā informāciju pārraksta un pārzīmē, un datus aktualizē Valsts zemes dienstā.
 • ja atklājas paildus neatbilstības, tad tiek izgatavoti robežu plāni, veicot robežu neatbilstības novēršanu, to izņemot no kļūdu slaņa, un datus aktualizējot Valsts zemes dienstā.
Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala neatbilstības novēršanas cena.

Robežu uzturēšana

Īpašniekam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma robežas: robežzīmes (kupicas) un apaugušā teritorijā – robežstigas. Tā piemēram, ja apaugušā apvidū (mežā) robežstigas nebūs skaidri redzamas, ir grūti noteikt īpašuma robežas, kā rezultātā pastāv iespēja netīšām izcirst kaimiņa kokus vai otrādi, tāpēc robežām jābūt skaidri redzamām.

Veicam robežu uzturēšanas darbus: robežzīmju aprakumu atjaunošanu (uzrokam kupicas) un robežstigu izveidi, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Uzzini Facebook saziņas rīkā, kāda būs Tava zemes gabala robežu uzturēšanas cena.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums