Skip links

Zemes robežu uzmērīšana, plānu izgatavošana (kadastrālā uzmērīšana)

01  Zemes robežu uzmērīšana (kadastrālā uzmērīšana)

Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic īpašuma tiesisko robežu noteikšanai.

Tā iever:

 • ierosinātāju un pierobežnieku uzaicināšanu uz robežu apsekošanu dabā;
  zemes vienības apsekošanu un noteikšanu,
 • apsekošanas, noteikšanas aktu (vajadzības gadījumā arī neatbilstības akta) izstrādi un saskaņošanu ar ierosinātāju un pierobežniekiem;
 • robežu nostiprināšanu ar robežzīmēm – kupicām vai vizūrstigām (nodrošina pasūtītājs vai pēc vienošanās mērnieki);
 • zemes vienības robežu un situācijas uzmērīšanu;
 • zemes robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānu izstrādi un saskaņošanu ar ierosinātāju un pašvaldību;
 • visu kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu (zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta) un iesniegšanu Valsts zemes dienestā uz datu aktualizāciju.
Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta nospraušanas cena.

02  Robežu apsekošana, atjaunošana un noteikšana

Izzudušo robežu atjaunošanai un noskaidrošanai, tajā skaitā robežstrīdu risināšanai, veicam robežu atjaunošanu dabā, uzmērīšanu un saskaņošana ar pierobežniekiem.

Nospraužam robežvizūru ar vizūrmietiņiem, veicam robežstigu tīrīšanu un marķēšanu.

Robežu apsekošanu un atjaunošanu var veikt visam zemes īpašumam vai noteiktam tā posmam.

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava zemes gabala robežu atjaunošanas cena.

03  Zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana nomas plāna izgatavošanai

Izgatavojam nomas plānu, veicot zemes vienību daļas kadastrālo uzmērīšanu.

Ierīkosim robežzīmes dabā nomājamajai zemes vienības daļai un izstrādāsim robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānus. Izgatavotos plānus reģistrējam Valsts zemes dienestā.

04  Situācijas un/vai Apgrūtinājumu plānu aktualizācija

 • Situācijas plāna aktualizācija nepieciešama pēc izmaiņām dabā, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācijas elementi.
 • Apgrūtinājuma plāna aktualizācija tiek veikta gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums dabā vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Uzzini Facebook saziņas rīkā kāda būs tava objekta situācijas, apgtrūtinājumu plāna aktualizācijas cena.

05  Zemes vienību apvienošana

Kad un kāpēc zemes vienību apvienošana?

Ja zemes īpašniekam pieder divas vai vairākas zemes vienības, kuras robežojas savā starpā, bet atsevišķu zemes vienību platības neatbilst normatīvajos aktos noteiktajai minimālajai platībai, lai veiktu būvniecību, nepieciešams apvienot vairākas zemes vienības vienā.

Pakalpojuma apraksts.

Gadījumos, kad īpašnieks vēlas apvienot divas vai vairāk zemes vienības:

 • ja visas zemes vienības ir uzmērītas vienā koordināšu sistēmā (mērogs var atšķirties), tad zemes vienības ir iespējams apvienot, pārzīmējot zemes robežu plānus un reģistrējot tos Valsts zemes dienstā;
 • ja kāda no apvienojamām zemes vienībām nav uzmērīta vai atšķirās koordināšau sistēma, kādās zemes vienības ir uzmērītas, šādos gadījumos ir nepieciešams veikt zemes robežu apsekošanu, atjaunošanu un noteikšanu, un izstrādāt zemes robežu, situācijas, apgrūtinājuma plānus, un reģistrēt tos Valsts zemes dienstā.

Nepieciešamie dokumenti no pasūtītāja:

 1. pašvaldības lēmums par zemes vienību apvienošanu bez zemes ierīcības projekta izstrādes;
 2. pašvaldības izsniegts lēmums par adrešu likvidāciju un piešķiršanu;
 3. pašvaldības izsniegts zemes lietošanas mērķis jaunajai zemes vienībai.
Mūsu mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai padarītu vietni draudzīgāku Jums