Zemes sadales, robežu regulēšanas skice

Zemes sadales projekta skice – zemes sadales priekšlikums saskaņošanai ar kopīpašniekiem un iesniegšanai pašvaldībā, klāt pievienojot īpašnieku iesniegumu.

Jauna īpašuma rašanās sadales rezultātā klāt pievieno iesniegumu domei ar jaunā īpašuma nosaukuma priekšlikumu.

Robežu pārkārtošanas (regulēšanas) gadījumā nepieciešami visu zemes gabalu īpašnieku iesniegumi un parakstīta zemes gabalu robežu pārkārtošanas skice.

Iesniegumā domei jānorāda iesniedzēja dati, tālruņa numurs, sadalāmās zemes vienības administratīvā teritorija, kadastra apzīmējums, atdalāmā zemes gabala platība.

Vietējā pašvaldība, atļaujot sākt zemes ierīcības projektu, izdod lēmumu un darba uzdevumu ar izstrādes nosacījumiem.

Pieteikties tagad