Zemes ierīcības projekts

Zemes ierīcības projekts – izstrādā pārkārtojot zemes gabalu robežas zemes gabalu sadalīšanai un apvienošanai. Izstrādes gaitā tiek konkretizēti esošie aprobežojumi, sniegti priekšlikumi nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai un piekļuves iespējām pie īpašuma.

Zemes ierīcības projektu ierosina:

  • zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem;
  • būvju īpašnieki (ja būves atrodas uz svešas zemes), to saskaņojot ar zemes īpašniekiem;
  • objekta īpašnieks, ja attiecīgajam objektam ir noteikta aizsargjosla.

Vietējā pašvaldība, apstiprinot zemes ierīcības projektu, pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu.

Pieteikties tagad