Situācijas, apgrūtinājumu plānu aktualizācija

Situācijas plāna aktualizācija – nepieciešama pēc izmaiņām dabā, ja mainījušies zemes lietošanas veidi vai situācijas elementi.

Apgrūtinājuma plāna aktualizācija – tiek veikts gadījumos, ja mainījies, izbūvēts, nojaukts vai pārvietots apgrūtināto elementu izvietojums dabā vai mainījušās teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas.

Pieteikties tagad