Plānu kamerālā pārzīmēšana

Plānu kamerālā pārzīmēšana no viena robežu plāna – tā nepieciešama sadalot īpašumu, kas sastāv no vairākām atsevišķām zemes vienībām un ir attēlotas vienā plānā. 

Plānu kamerālā pārzīmēšana no apvienotā zemes robežu plāna – nepieciešama veicot apgrūtinājuma vai situācijas plāna aktualizāciju. Kamerāli tiek pārzīmēts zemes robežu plāns un neaktulizētais situācijas vai apgrūtinājuma plāns.

Kamerālo pārzīmēšanu nevar veikt, ja plānos attēlotie dati nav aktuāli un nesakrīt ar VZD Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju; tādā gadījumā  ir jāveic attiecīgā plāna aktualizācija.

Pieteikties tagad